Aktualności

Konkurs

post image

Wrocław, 11 czerwca 2019r.

 

REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI „Moje wymarzone wakacje”

(dalej jako: „Regulamin”)

 

I. Organizator konkursu

 

Organizatorem konkursu „Moje wymarzone wakacje” (dalej jako „Konkurs”) jest właściciel Centrum Handlowego Marino położonego we Wrocławiu u zbiegu ulic Paprotnej 7 oraz Żmigrodzkiej (dalej jako: „C.H. Marino”) spółka Rafael Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, 50 – 121 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265614, kapitał zakładowy 50.000,00zł, REGON: 120331729, NIP: 6772278709 (dalej jako: „Organizator”).

 

II. Czas trwania Konkursu

 

Konkurs trwa w okresie od dnia 12.06.2019r. od godz. 12:00 do dnia 29.06.2019 do godz. 21:00.

 

III. Uczestnictwo w Konkursie

 

Uczestnikiem konkursu, jest każda osoba fizyczna, która spełni łącznie następujące warunki (dalej jako: „Uczestnik konkursu”):

 1. ma od 3 do 8 lat; wiek (ilość lat) ustala się wyłącznie według roku urodzenia;
 2. wykona samodzielnie pracę konkursową – „Moje wymarzone wakacje” - w której w formie pracy plastycznej przedstawi swoje wymarzone wakacje (dalej jako: „Praca plastyczna”);
 3. zostanie zgłoszona do uczestnictwa w Konkursie przez opiekuna prawnego lub rodzica zgodnie z zasadami określonymi w pkt. IV. poniżej;
 4. nie jest najbliższym członkiem rodziny pracownika Organizatora, osoby działającej na jej zlecenie, najemcy C.H. Marino i pracownikiem takiego najemcy (przy czym przez osobę najbliższą rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, przysposobionych oraz przysposabiających).

 

IV. Zgłoszenie Uczestnika konkursu

 

1. Zgłoszenia Uczestnika konkursu do udziału w Konkursie dokonuje jego rodzic lub opiekun prawny (dalej jako: „Zgłoszenie”).

2. W celu dokonania prawidłowego Zgłoszenia należy spełnić łącznie następujące warunki:

 1. Rodzic lub opiekun prawny dziecka powinien podpisać Pracę plastyczną i wpisać na niej imię i nazwisko, wiek dziecka oraz nr telefonu kontaktowego,
 2. Pracę plastyczną należy dostarczyć do Dyrekcji Centrum Handlowego Marino, adres: ul. Paprotna 7, 51-117 Wrocław listownie lub osobiście do dnia 21.06.2019 od godz. 16:00
 3. Dostarczyć podpisaną klauzulę informacyjną według art. 13 RODO, którą należy pobrać z linku:    https://drive.rafael-security.pl/index.php/s/bQCdo6JGYBN78Ux/download


3. Jeden Uczestnik konkursu może zostać zgłoszony do udziału w Konkursie wyłącznie jeden raz.  

 

V. Cel i zasady Konkursu

 

1. Celem Konkursu – z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu - jest nagrodzenie Uczestników konkursu, którzy wykonali najpiękniejsze Prace plastyczne.

2. Prace plastyczne muszą być wykonane na formacie papieru minimum A3, forma wykonania pracy plastycznej może być wykonana dowolną techniką, tzn.: malarska, wyklejanka, kolaż itp.

3. Prace zostaną wyeksponowane 22.06.2019r. o godz. 12:00 w Centrum Handlowego Marino w korytarzu prowadzącym do sklepu Biedronka. Każda Praca plastyczna będzie opisana numerem porządkowym, imieniem dziecka i wiekiem.

3. Wyłonienie Zwycięzców odbędzie się przez głosowanie, za pomocą kuponów konkursowych (dalej jako: „Kupon konkursowy”)

4. Kupony konkursowe będzie można otrzymać w dowolnym sklepie Centrum Handlowego Marino za dokonane zakupy na kwotę minimum 10 zł (z wyłączeniem paragonów za alkohol, papierosy, karty podarunkowe, lotto, itp.)

5. Jeden paragon fiskalny upoważnia do odbioru jednego Kuponu konkursowego. Organizator nie odpowiada za niewydanie Kuponu konkursowego przez sprzedawcę w danym sklepie.

6. Każdy sklep posiada ograniczoną ilość Kuponów konkursowych. Organizator nie odpowiada za wyczerpanie puli Kuponów konkursowych w danym sklepie przed zakończeniem Konkursu.

7. Głosowanie będzie polegało na wypełnienie Kuponu konkursowego, przez wpisanie na nim numeru Pracy plastycznej na którą chce się zagłosować i wrzuceniu Kuponu konkursowego do urny konkursowej znajdującej się obok Prac plastycznych wyeksponowanych zgodnie z ust. 3 powyżej.

8. W dniu 30.06.2019r., Organizator dokona otwarcia urny konkursowej i obliczy ilość Kuponów konkursowych oddanych na daną Pracę plastyczną

9. Po obliczeniu wszystkich Kuponów konkursowych Komisja Konkursowa wyłoni:

 1. 1 zwycięzcę zajmującego III (trzecie) miejsce;
 2. 1 zwycięzcę zajmującego II (drugie) miejsce;
 3. 1 zwycięzcę zajmującego I (pierwsze) miejsce.

10. Powiadomienie zwycięzców o wygranej nastąpi drogą telefoniczną terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.

11. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na Facebooku przez udostępnienie zdjęcia wygranych prac z podaniem imienia i wieku dziecka

12. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w Regulaminie, są nieważne i nie będą podlegały Ocenie.

 

VI. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:

 1. Nagrody za III miejsce – basen dmuchany o wartości do 200 zł
 2. Nagroda za II miejsce – hulajnoga o wartości do 400 zł
 3. Nagroda główna za I miejsce – rowerek dziecięcy o wartości do 600 zł

2. Jeden Uczestnik konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę o której mowa w pkt. 1 powyżej.

3. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

4. Nagrody będą do odbioru osobistego w Centrum Handlowym Marino

5. Nieodebranie nagrody zgodnie z ust. 4 powyżej, oznacza rezygnację z nagrody – Uczestnik konkursu, traci wówczas prawo do nagrody.

 

VII. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Konkursu jest Rafael Investment Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.  Rynek 60, 50-116 Wrocław. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród o których mowa w pkt. IX i X powyżej oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu, przepisów prawa, w celach podatkowych (dotyczy Zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, w celach archiwalnych, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest zgodne z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.

 

 1. Organizator oświadcza, iż dane uczestników będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów, a także przez okres, przez który Administrator jest zobowiązany przechowywać dane na podstawie odrębnych przepisów prawa (np.: podatkowego czy rachunkowego) oraz przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia obrony ewentualnych roszczeń.

Przetwarzanie danych wg niniejszego regulaminu zostaje określone następująco w stosunku do kategorii odbiorców danych/uczestników konkursu:

a)      Dane osobowe uczestników konkursu, którzy nie zostaną wyłonieni jako laureaci nagród, będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania  tj. w celu organizacji, przeprowadzenia i uczestnictwa w konkursie, który odbywać będzie się w terminie 12.06.2019 do 29.06.2019 r., oraz przez okres maksymalnie do  14 dni po zakończonym konkursie , po tym okresie dane osobowe, które zostały pozyskane w formie tradycyjnej/papierowej zostaną komisyjnie zniszczone.

b)      Dane osobowe uczestników konkursu, którzy zostaną wyłonieni jako zwycięzcy, będą przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania  tj. w celu organizacji, przeprowadzenia i uczestnictwa w konkursie który odbywać będzie się w terminie 12.06.2019 do 29.06.2019 r., a po tym terminie dopełnienia wszelkich formalności z odbiorem nagrody, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat.

 

 1. Odbiorcą danych Uczestników Konkursu jest Rafael Investment Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rynek 60, we Wrocławiu 50-116, również doradcy prawni i podatkowi Administratora, organy administracji publicznej, takie jak urzędy skarbowe, biura rachunkowe, kurierzy oraz Zarządca C.H. Marino – Victoria Management & Development Sp. z o.o. .

 

 1. Dane Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.

 

 1. Podanie danych osobowych ma charakter fakultatywny (dobrowolny), ale jest niezbędne do udziału  w Konkursie, którego organizatorem jest Rafael Investment Sp. z o.o. właściciel Centrum Handlowego Marino przy ul. Paprotnej 7 we Wrocławiu.

 

 1. Organizator będzie zbierał od Uczestników Konkursu następujące dane: imię i nazwisko rodzica, imię dziecka wiek dziecka, numer telefonu.

 

 1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w trakcie trwania konkursu umieszczając jego dane osobowe:

a)      w rankingu potencjalnych zwycięzców w takcie trwania konkursu w terminie od 12.06.2019 do 29.06.2019 r., na stronie internetowej www.centrum-marino.com  oraz w mediach społecznościowych CH Marino na profilu Facebook (https://www.facebook.com/Marino.Wroclaw/?ref=br_rs ) - dotyczy pierwszych 10 osób;

b)      w celu informowania o wynikach konkursu i jego laureatach;

c)       publikacji w ogólnodostępnych mediach społecznościowych na profilu Facebook CH Marino oraz na stronie internetowej www.centrum-marino.com (min. zdjęć z wręczenia nagród);

d)      w siedzibie organizatora konkursu i jego podmiotów powiązanych;

e)      materiałach promocyjnych i marketingowych CH Marino i jego podmiotów powiązanych tj. w prawnie uzasadnionym interesie Rafael Investment sp. z o.o. właściciela CH Marino.

 

 1. Uczestnik/Zwycięzca konkursu zezwala na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) przez Rafael Investment Sp. z o.o., ul. Rynek 60 z siedzibą we Wrocławiu,  w celach promocyjnych, informacyjnych, związanych z realizowanym przez Rafael Investment Sp. z o.o. konkursem.  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem „Zgody” na rozpowszechnianie wizerunku które obejmują w szczególności takie formy publikacji jak: udostępnienie na stronie internetowej www.centrum-marino.com , zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych CH Marino w materiałach audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w mediach społecznościowych w związku z udziałem w konkursie na profilu Facebook CH Marino, udostępnianie fotografii (zdjęcia) przedstawiającego zwycięzcę konkursu. Rozpowszechnienie wizerunku nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

 

 1. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 1. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Natalia Witkowska, wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników i zwycięzcy, w tym sprzeciw, powinny być składane na adres e-mail: iod@centrum-marino.com lub pisemnie – na adres podany w pkt. 1).
 2. Uczestnicy Konkursu, Zwycięzca, Vice – Zwycięzca oraz Wygrywający mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531-03-00, fax.: 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl  gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, w których mowa w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Dyrekcji C.H. Marino oraz  na stronie internetowej

2. Dokonanie Zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu.

3. Więcej informacji na temat Konkursu oraz uwagi dotyczące realizacji Konkursu, opiekunowie prawni dokonujący Zgłoszenia mogą zgłaszać w formie pisemnej pod następującymi adresami: Dyrekcja Centrum Handlowego Marino, ul. Paprotna 7, 51-117 Wrocław, lub na e-mail ewelina.faltyn@victoriamd.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

CENTRUM HANDLOWE MARINO

Galeria: Pn. - Sob. 09:00 - 21:00 | Nd. 10:00 - 20:00 | Najbardziej aktualne informacje na facebook'u!

 • Uwielbiam to miejsce, za kazdym razem kiedy potrzebuję ubrać się przed imprezą - odwiedzam Marino i gotowe. Moje ulubione sklepy są właśnie tutaj. Przekonaj się sama!
 • Najlepsza galeria handlowa we Wrocławiu - świetna lokalizacja, bardzo szeroki wybór marek polskich i zagranicznych, duży parking i wygodny dojazd bezpośrednio z obwodnicy Wrocławia. Bardzo cenię sobie możliwość robienia zakupów w tej galerii.